De vereniging stelt zich ten doel:

De uitwisseling van kennis en ervaring te vergemakkelijken tussen de leden die bijdragen tot de ontwikkelingen van de verschillende onderdelen van de Pluimvee- en Konijnenhouderij.

De uitbreiding en verspreiding van kennis op bovengenoemd gebied te bevorderen door voorlichting en publiciteit.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door:

Het houden van lezingen.

Het uitgeven van een clubblad.

Het houden van een fokkersdag.

Het houden van een tentoonstelling.

De vereniging kent:

Ereleden

Leden

Jeugdleden (6 t/m 16 jaar)

Begunstigende leden

De contributie bedraagt:

Leden en begunstigende leden € 10,00

Jeugdleden € 7,50

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het lidmaatschap wordt indien niet voor 30 november schriftelijk is opgezegd, automatisch verlengd.